Úvod » Pro studenty

Pro studenty

Výrobní systém

Výrobní systém se jako ostatní systémy skládá ze základních prvků (technologických procesů, strojů, zařízení, systémových prvků a lidí...), má své vstupy a výstupy (Vstupní materiál, informace o výrobku z konstrukce, informace z plánování a řízení výroby, energie ..., výstupem jsou polotovary, díly, produkty, služby ...). Výrobní systém má své okolí (Zákazníky, dodavatele, konkurenci, vývojáře, zákonodárce, přírodu ...).

My se soustředíme především na vazby ve výrobních systémech. Ty bývají jinde často opomíjeny.

V oblasti konstrukce se jedná především o systémové prvky: otočné stoly, polohovadla, dopravníčky, zásobníky, zakladače, montážní stroje, nástrojové systémy, obráběcí stroje atp.

V oblasti logistiky a promyslového inženýrství se jedná především o organizační vazby: materiálové toky, informační toky, standardy. Které přímo ovlivňují: produktivitu, náklady, využití strojů i pracovníků, krátké dodací lhůty, plnění termínů, zmetkovitost, rozpracovanost a další ukazatele.  Využíváme tradiční metody PI, ale také nástroje DF (Siemens Tecnomatix - simulace materiálových a informačních toků, logistiky, ergonomie, ...)

V oblasti vývoje se katedra zaměřuje na výrobu prototypů nástroji Rapid Prototyping (FDM tiskárny, CNC stroje, vakuové lití), 3D digitalizaci designových návrhů (ATOS II, REVscan), ověřování tvaru výrobků (opticky ATOS II,dotikový Souřadnicový měřící stroj). Automatizaci technologických procesů s užitím servosystémů, a také pneumatických a hydraulických prvků.

Katedra výrobních systémů se snaží reflektovat aktuální potřeby podniků v oblasti moderního průmyslového managementu. Kombinuje poznatky z podnikového řízení a technické znalosti inženýrských oborů a s jejich pomocí optimalizuje, zefektivňuje a inovuje výrobní i nevýrobní procesy realizované ve výrobních systémech.

Absolventi oboru

nacházejí různá uplatnění, např. jako průmysloví inženýři, systémoví inženýři, inovační inženýři, procesní inženýři, inženýři řízení, lean specialisté, technologové zlepšování, manažeři projektů, výrobní ředitelé, vedoucí projektů, specialisté kvality procesů, projektanti, plánovači, manažeři logistiky, specialisté simulace procesů, specialista reverse engineeringu, specialista rapid prototyping atd.

Zabýváme se

projektováním, plánováním, zaváděním a zlepšováním průmyslových procesů (nejen výrobních, ale i servisních). Metodami průmyslového a systémového inženýrství.

Realizujeme se

prostřednictvím projektu na eliminaci plýtvání - řešících racionalizaci, zefektivňování, optimalizaci a inovaci komplexních systémů lidí, informací, materiálů, strojů a energií.

Nezabýváme se pouze konstrukcí a technologickým procesem, ale orientuje se také na realizovatelnost a implementaci inovací výrobního procesu. Naším cílem je reorganizací a řízením zajistit vysokou efektivitu, produktivitu a konkurenceschopnost výrobního systému.

Obor Výrobní systémy

sdružuje oblasti (re-inženýring, průmyslové inženýrství, inovační inženýrství, rapid prototyping, projektování výroby, štíhlou logistiku, ergonomii, počítačová simulace …).

Práci s pružnými výrobními systémy lze chápat i jako hledání cesty jak jednodušeji, kvalitněji, rychleji a levněji vykonávat, řídit a organizovat průmyslové procesy.

V jakých oblastech získáte komplexní znalosti

Konstrukce obráběcích strojů:

 • Principy navrhování konstrukce obráběcích strojů
 • Navrhování konstrukce jednoúčelových, montážních, přídavných a pomocných zařízení
 • Základní výpočty a optimalizace
 • 3D modelování
 • Měření, digitalizace a zpracování dat
 • Výzkum a aplikace nových konstrukcí a technologií
 • Reverse engineering
 • Rychlé modelování - Rapid prototyping

Automatizace výrobních strojů:

 • Navrhování a simulace servosystémů
 • Řízení, regulace a zvyšování parametrů servosystémů
 • Dynamika hydraulických prvků
 • Navrhování hydraulických a pneumatických obvodů
 • Robotizace, programování robotů

Navrhování a optimalizace výrobních systémů:

 • Projektování výroby
 • Logistika
 • Průmyslové inženýrství
 • Řízení výroby
 • Tvorba simulačních modelů
 • Využití virtuální reality

Programování CNC strojů:

 • Konstrukce a principy řízení CNC strojů
 • Tvorba programů pro obráběcí CNC stroje
 • Praktické ukázky výroby

Studium probíhá v učebnách a laboratořích katedry, které jsou vybavené nejmodernějším zařízením a výpočetní technikou.

Po dokončení studia na KVS mají absolventi široké možnosti uplatnění v praxi i ve výzkumu.