Úvod » Pro firmy » Hydraulické a pneumatické mechanismy

Hydraulické a pneumatické mechanismy

Přenos a řízení přenášené energie pomocí tlakové tekutiny se stále více využívá ve všech průmyslových oborech. V pneumatice jde o využití stlačeného vzduchu, kdežto v hydraulice se používají především oleje.

Zkušební stand pro měření statických a dynamických charakteristik hydraulických prvků

Pneumatika obecně pracuje s relativně malými sílami, řádově do 10 kN a využívá se v pracovních cyklech, kde se předpokládají velké rychlosti. Tam kde je potřeba zajistit překonání velkých sil, přesné řízení rychlosti a velký poměr výkonu k hmotnosti, je vhodná hydraulika. Výrazná integrace elektroniky do řízení tekutinových mechanismů povýšila a znásobila jejich výhodné vlastnosti, potlačila některé nevýhody a podstatně rozšířila jejich aplikační možnosti. Oblast použití hydrauliky a pneumatiky sahá, od mobilních dopravních a pracovních prostředků, přes výrobní a zpracovatelské stroje a průmyslové roboty až po stavitelná nemocniční lůžka apod.

Měření statických charakteristik proporcionálního rozváděče

Předmět Hydraulické a pneumatické mechanismy seznamuje se základy tekutinových mechanismů. Postupně je věnována pozornost: společnému teoretickému základu, řízení parametrů přenášeného výkonu a charakteristikám a použití jednotlivých prvků. Dále se zabývá: syntézou obvodů se zřetelem na způsoby řízení rychlosti, změnu smyslu pohybu a zastavení motorů; ovládáním jejich pohybové sekvence v souvislosti s úrovní řízení celého stroje nebo zařízení, jehož součástí mechanismy jsou a v neposlední řadě praktickými aplikacemi.

Dynamika hydraulických systémů

Rozšiřuje znalosti získané v předmětu Hydraulické a pneumatické mechanismy. Pozornost je věnována dynamickým vlastnostem hydromotorů, klasickým řídicím prvkům a proporcionálním ventilům. Pomocí matematických modelů prvků jsou vytvářeny počítačové simulační modely různých obvodů, řešené v programovém prostředí Matlab-Simulink. Studenti řeší individuální úlohy.

Zkušební zařízení pro měření statických a dynamických charakteristik rotačního hydromotoru, řízeného proporcionálním rozváděčem v návaznosti na simulační model

Ve vědecko-výzkumné činnosti jsme se v poslední době zabývali statickými a dynamickými vlastnostmi tlakových ventilů. V současnosti se věnujeme řízení rotačních a přímočarých hydromotorů. Spolupracujeme s fy ARGO – HYTOS Vrchlabí.