Úvod » Pro firmy » Projekty, VaV » OP VK

OP VK

EduCom - Inovace studijních programů s ohledem na požadavky a potřeby průmyslové praxe zavedením inovativního vzdělávacího systému "Výukový podnik"


Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Řešitel projektu: Ing. František Koblasa, katedra výrobních systémů
Poskytovatel: MŠMT - OP VK
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0089

Interní číslo TUL: zatím nepřiřazeno

Dotace: 9 489 348 CZK
Doba řešení: 2010-2013


Projekt se orientuje na „Vzdělávání pro praxi“. Primárně je zaměřen na inovaci studijních programů s cílem zvýšit flexibilitu a kreativitu absolventů a jejich uplatnitelnost na globálním trhu práce. Sekundárním cílem je zatraktivnění a zkvalitnění výuky propojením teorie s praxí.

V rámci projektu se předpokládá vytvoření komplexního vzdělávacího systému tzv. „Výukového podniku“. Jednotlivé dílčí úkoly od návrhu výrobku až po jeho výrobu, které se tradičně řeší izolovaně v rámci jednotlivých předmětů, budou vzájemně provázány jako ve skutečném výrobním podniku.

Důraz bude kladen na provázanost, uvědomění si vazeb a myšlení v „souvislostech“ (tzv. „procesní“/„logistické“/„holistické“ myšlení). Studenti si budou moci v rámci výuky „projít celý podnik“ i s jeho procesy. Technická hlediska blízká strojním fakultám budou doplněna o ekonomická hlediska zapojením Ekonomické fakulty TU v Liberci. Odborná tematika bude doplněna i o tzv. „měkké“ techniky. Dojde k hlubšímu propojení teoretické výuky s praxí zapojením partnera i dalších odborníků z průmyslové praxe.
Odborný garant projektu:

doc. Dr. Ing. František Manlig 
 

Kontaktní osoby projektu:

Ing. František Koblasa

Aktuálně: www.kvs.tul.cz/educom

 

Projekt In-TECH 2

Katedra byla zapojena do projektu In-TECH 2. Cílem projektu, který byl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) financován prostřednictvím MŠMT z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR, byla inovace studijního programu ve smyslu progresivních metod řízení inovačního procesu se zaměřením na rozvoj tvůrčího potenciálu studentů.

Délka projektu: 1. 6. 2009 – 31. 5. 2012

 

Projekt TK MOST

Katedra se podílela na řešení projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost / Projekt TKMOST
"Zvýšení technických kompetencí absolventů pro průmyslovou praxi"
Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0311

Projekt TKMOST Fakulty strojní reagoval na požadavky průmyslových podniků, které trpí nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, jak pro oblast průmyslového vývoje a výzkumu, tak pro řízení a kontrolu výroby.

Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Doba řešení projektu byla od 23. 4. 2013 do 30. 9. 2015.

Projekt byl zaměřen na zvýšení technických kompetencí absolventů pro průmyslovou praxi a zahrnoval bakalářské a magisterské studijní programy Fakulty strojní TUL.

Cílem projektu bylo dosažení větší flexibility a kreativity absolventů a zvýšení jejich využití v praxi. Absolventi by měli díky inovacím najít snadněji uplatnění v oborech výroby, konstrukce, vědě, vývoji a výzkumu.